1. Zajęcia dydaktyczne
  1. Bioinformatyka
  2. Modelowanie Molekularne
  3. Struktura Polimerów i Biopolimerów
  4. Wstęp do Programowania w Naukach Przyrodniczych
  5. Wspomaganie Komputerowe Pracowni Chemicznej
  6. Laboratorium Chemii i Biologii Strukturalnej
 2. Courses in English
  1. Bioinformatics
  2. Molecular Modelling

Modelowanie Molekularne

semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł

Przegląd podstawowych pojęć z dziedziny modelowania molekularnego ze szczególnym uwzględnieniem modelowania biomolekuł

 • Wykład 1: Skala czasowa i rozmiary zjawisk molekularnych.

  • Rozmiary układów fizycznych i biomolekuł, skale czasowe procesów fizycznych i biologicznych
  • przegląd podejść do modelowania: metody kwantowomechaniczne, modele pełnoatomowe i gruboziarniste
  • Przykładowe prędkości i energie
  • Pojęcie stopni swobody, liczba DOF w typowych układach; współrzędne kartezjańskie a współrzędne wewnętrzne
  • Zamrożone stopnie swobody, więzy, procedura shake
 • Wykład 1 (część druga): Klasyczne pole siłowe

  • Podstawowa postać matematyczna, omówienie poszczególnych wyrażeń
   • człony wiążące: wiązania, kąty płaskie, kąty torsyjne
   • człony niewiążące: potencjał Lennarda-Jonesa, potencjał Coulomba
  • Rozróżnienie między wzorem a parametryzacją; AMBER, GROMOS, CHARMM, OPLS
  • Pola siłowe I, II i III rodzaju
 • Wykład 2: Przestrzeń konformacyjna i jej próbkowanie

  • Periodyczne warunki brzegowe, zasada minimalnego obrazu
  • Koncept krajobrazu energetycznego (hiperpowierzchni energii)
  • Obliczenia single point i minimalizacja gradientowa
  • Metoda Monte Carlo ze schematem Metropolisa
  • Metoda dynamiki molekularnej
 • Wykład 3: Traktowanie rozpuszczalnika

  • rozpuszczalnik jawny (explicit solvent)
  • rozpuszczalnik niejawny (implicit solvent)
   • uogólniony model Borna
   • model Poissona-Boltzmanna
 • Wykład 4: Analiza wyników symulacji

  • funkcje autokorelacyjne
  • radialna funkcja rozkładu
 • Wykład 5: Modelowanie gruboziarniste i wieloskalowe

  • Zjednoczone atomy grup alifatycznych (pola siłowe GROMOS i CHARMM19
  • Zjednoczone atomy dla całych aminokwasów lub ich grup bocznych
 • Wykład 6: Obliczanie zmian energii swobodnej

  • całkowanie termodynamiczne
  • metoda histogramów
 • Wykład 7: przykładowe oprogramowanie, wybrane aplikacje modelowania molekularnego