1. Zajęcia dydaktyczne
  1. Bioinformatyka
  2. Modelowanie Molekularne
  3. Struktura Polimerów i Biopolimerów
  4. Wstęp do Programowania w Naukach Przyrodniczych
  5. Wspomaganie Komputerowe Pracowni Chemicznej
  6. Laboratorium Chemii i Biologii Strukturalnej
 2. Courses in English
  1. Bioinformatics
  2. Molecular Modelling

Laboratorium Chemii i Biologii Strukturalnej

1 semestr studiów magisterskich, zajęcia obowiązkowe dla bloku Modelowanie Biomolekuł

Przebieg zajęć

Ćwiczenia Laboratorium odbywają się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 3 godziny zegarowe (4.5h lekcyjnej), co daje 90 godzin / 9 ECTS semestralnie. Planowanych jest 26 ćwiczeń, w tym 24 regularne zajęcia, jedne ćwiczenia wstępne (5 października 2018) i laboratorium poprawkowe. Każdy student, niezależnie od wyboru ścieżki, zobowiązany jest do wykonania 7 ćwiczeń (min. dwa z wykładów W1-W3). Pozostałe 17 ćwiczeń student wybiera po uwzględnieniu rekomendacji przyszłego promotora. Po zebraniu wszystkich wyborów prowadzący ustalają grafik ćwiczeń na cały semestr, mając przy tym na uwadze spójność pracowni z wykładami. Dane ćwiczenie zostanie przeprowadzone, jeżeli wybierze go co najmniej 3 studentów.

Zaliczenie

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. W ciągu semestru dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Za każde ćwiczenie student może otrzymać do 5 punktów. Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie sumy punktów z wszystkich wykonanych ćwiczeń. Ćwiczenia oceniane będą indywidualnie przez prowadzącego, ocena ta wystawiana będzie na podstawie jedno z trzech kryteriów: (a) krótki opis oddawany w kolejnym tygodniu (b) wejściówka przed ćwiczeniem lub (c) sprawdzian na koniec ćwiczenia („wyjściówka”). Niektóre ćwiczenia połączone będą w bloki i oceniane wspólnie, np. trzy ćwiczenia z pracy w systemie Unix oceniane będą jako całość sprawdzianem umiejętności praktycznych, za który student może otrzymać maksymalnie 15 punktów.